GDPR

Zveřejněno 25. 5. 2018

Infromace o zpracování osobních údajů


Společnost Finin group s.r.o., IČO: 24238899, se sídlem Na poříčí 1074/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskýmsoudem v Praze pod sp. zn. C 201352, e-mail info@finingroup.cz (dále jen “Správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákazníky a potenciální zákazníky (dále jen „subjekt údajů“) o následujících skutečnostech.

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

A.   Plnění smlouvy o poradenství a zprostředkování

Účelem zpracování je plnění smlouvy o poradenství a zprostředkování nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem (subjektem údajů), jejímž předmětem je poskytování investičních služeb Správcem subjektu údajů.

Správce zpracovává za uvedeným účelem následující osobní údaje subjektu údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo), adresní údaje, kontaktní údaje (e-mail, telefon), pokyny subjektu údajů týkající se investičních nástrojů, údaje o nakoupeném investičním nástroji, údaje související s platbou za investiční nástroj (čísla účtů, uhrazená částka, datum připsání úhrady na účet).

Právním základem pro zpracování je smlouva, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

·   Společnost Atlantik finanční trhy, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26218062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7328, jako správce osobních údajů a obchodník s cennými papíry

·   Investiční poradci spolupracující se Správcem na základě Smluv o obchodním zastoupení

·      Propagátoři spolupracující se Správcem na základě Smluv o obchodním zastoupení

·      Tradeři spolupracující se Správcem na základě Smluv o obchodním zastoupení

·      Poradci kryptoměn spolupracující se Správcem na základě Smluv o obchodním zastoupení

Osobní údaje subjektu údajů jsou uloženy tři roky po ukončení účinnosti smlouvy o poradenství a zprostředkování.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, přičemž subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Důsledkem neposkytnutí těchto osobních údajů bude nemožnost uzavření smlouvy pro její neurčitost. 

B.     Poskytování informací potenciálním zákazníkům o investičních příležitostech

Účelem zpracování je možnost poskytování informací potenciálním zákazníkům (subjektům údajů) o investičních příležitostech.

Správce zpracovává za uvedeným účelem následující osobní údaje subjektu údajů: identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon).

Právním základem pro zpracování je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V případech kdy subjekt údajů neposkytne Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, avšak současně žádá o poskytování informací o investičních příležitostech, je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na informování potenciálních zákazníků o investičních příležitostech.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

·      Společnost Atlantik finanční trhy, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26218062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7328, jako správce osobních údajů a obchodník s cennými papíry

·      Investiční poradci spolupracující se Správcem na základě Smluv o obchodním zastoupení

·      Propagátoři spolupracující se Správcem na základě Smluv o obchodním zastoupení

·      Tradeři spolupracující se Správcem na základě Smluv o obchodním zastoupení

·      Poradci kryptoměn spolupracující se Správcem na základě Smluv o obchodním zastoupení

·      Společnost Daktela s.r.o., se sídlem Praha 3, Pod Krejcárkem 975, PSČ 13000, IČO: 27232263, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 106338, jako zpracovatel osobních údajů a dodavatel informačního systému 

Osobní údaje subjektu údajů jsou uloženy dva roky od udělení souhlasu subjektu údajů případně dva rok od oslovení Správce subjektem údajů se žádostí o poskytování informací o investičních příležitostech v případech, kdy subjektu údajů zároveň neposkytne souhlas se zpracováním, přestože současně žádá o poskytování informací o investičních příležitostech.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má zejména následující práva týkající se ochrany jeho osobních údajů:

·      Právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, tedy zejména právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Blíže viz čl. 15 GDPR.

·      Právo na opravu svých osobních údajů, tedy zejména právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají subjektu údajů. Blíže viz čl. 16 GDPR.

·      Právo na výmaz (právo být zapomenut) tedy zejména právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, a to při splnění zejména některého z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

Blíže viz Čl. 17 GDPR.

·      Právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a) jestliže subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b)jestliže zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) jestliže Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) jestliže subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu Správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

·      Právo vznést námitku proti zpracování zejména v případě, kdy zpracování je prováděno v oprávněném zájmu Správce nebo třetí strany. 

·      Právo na přenositelnost osobních údajů za podmínek čl. 20 GDPR.

·      Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Tato práva může Subjekt údajů uplatnit kontaktováním Správce:

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla Správce,

b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu se zaručeným elektronickým podpisem. Zaručený elektronický podpis není vyžadován v případě práva odvolat souhlas se zpracováním.

·      Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR nebo příslušné právními předpisy.

Zpět na úvodní stránku