Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Finin group s.r.o., IČO: 24238899, se sídlem Na poříčí 1074/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 201352, e-mail: info@finingroup.cz (dále jen “Správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákazníky a potenciální zákazníky (dále jen „subjekt údajů“) o následujících skutečnostech.

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.

Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

A. Plnění smlouvy o poradenství a zprostředkování

Účelem zpracování je plnění smlouvy o poradenství a zprostředkování nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem (subjektem údajů), jejímž předmětem je poskytování investičních služeb Správcem subjektu údajů.

Správce zpracovává za uvedeným účelem následující osobní údaje subjektu údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo), adresní údaje, kontaktní údaje (e-mail, telefon), pokyny subjektu údajů týkající se investičních nástrojů, údaje o nakoupeném investičním nástroji, údaje související s platbou za investiční nástroj (čísla účtů, uhrazená částka, datum připsání úhrady na účet).

Právním základem pro zpracování je smlouva, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

Osobní údaje subjektu údajů jsou uloženy tři roky po ukončení účinnosti smlouvy o poradenství a zprostředkování.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, přičemž subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Důsledkem neposkytnutí těchto osobních údajů bude nemožnost uzavření smlouvy pro její neurčitost.

B. Poskytování informací potenciálním zákazníkům o investičních příležitostech

Účelem zpracování je možnost poskytování informací potenciálním zákazníkům (subjektům údajů) o investičních příležitostech.

Správce zpracovává za uvedeným účelem následující osobní údaje subjektu údajů: identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon).

Právním základem pro zpracování je souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V případech kdy subjekt údajů neposkytne Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, avšak současně žádá o poskytování informací o investičních příležitostech, je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na informování potenciálních zákazníků o investičních příležitostech.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

Osobní údaje subjektu údajů jsou uloženy dva roky od udělení souhlasu subjektu údajů případně dva rok od oslovení Správce subjektem údajů se žádostí o poskytování informací o investičních příležitostech v případech, kdy subjektu údajů zároveň neposkytne souhlas se zpracováním, přestože současně žádá o poskytování informací o investičních příležitostech.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má zejména následující práva týkající se ochrany jeho osobních údajů:

Blíže viz Čl. 17 GDPR.

Tato práva může Subjekt údajů uplatnit kontaktováním Správce:

Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR nebo příslušné právními předpisy.

Naše produkty a služby

SFG Investment

Finin group s.r.o. je součástí skupiny SFG holding a.s., proto budete přesměrování na nové webové stránky.

Přejít na nový web